1080P电影网-2016最新电影-720P-1080P-REUMX-蓝光原盘高清电影下载

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1848|回复: 22

[动作] 蝙蝠侠前传三部曲 The.Dark.Knight.Trilogy.2005-2012.BluRay.1080p.DTS.x264

  [复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2015-6-11 13:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 [0 g) Y1 z/ |! A

+ m! f/ d5 U( u- c0 G: U: }- [; R9 Y+ w( |0 |, w9 K6 J" v: q8 b
◎片 名  Batman Begins& W; |! ?9 k" c! d# z/ }7 Z
, x1 ^7 i0 A7 e& F6 o
◎译 名  蝙蝠侠前传1:侠影之谜/蝙蝠侠:开战时刻(台)/蝙蝠侠-侠影之谜(港)% l+ y' Y: o7 x2 R

& D6 j, c  r7 j) {◎年 代  20059 b5 \/ a2 [2 r
3 Z( v% _3 X/ s+ E: W" X0 X
◎国 家  美国/英国
0 k, L7 K8 `9 r  N7 _" A$ i4 [* a1 z- `7 H$ X" k
◎类 型  动作/科幻/惊悚/犯罪; ]; N+ ^+ v, i6 `
0 A' _4 \% p0 ~
◎语 言  英语/乌尔都语/汉语普通话
$ q8 D& F! I2 [) {& X
- T2 k# A4 O1 R# E1 u: R7 y◎iMDB评分  8.3/10 (824,831 votes)Top 250 #110
+ a: p; p$ g4 [$ Y& J8 R+ l1 Q7 O5 _( H
◎iMDB链接  http://www.imdb.com/title/tt0372784/
$ k( V: I! s/ L" f! o3 ?/ r# v; P: I& F
◎导 演  克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan
( D- B8 k: q1 k8 I2 N" U2 K3 u, }  f2 q% V/ w& c! y% ^
◎主 演  克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale: n: D" l  ~1 X

" P% Z  |! T" E: j. k     迈克尔·凯恩 Michael Caine# _2 W# b0 q8 Q2 U
3 K5 b5 y1 u& o7 i$ A/ }9 I
     连姆·尼森 Liam Neeson+ f1 D7 y/ K. t: d
/ J6 I( |. t9 w) @5 @; F, x0 r
     凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes
% _0 m9 y0 K, j1 P# f& h4 a2 g4 Z5 K# F8 `) r3 z
     加里·奥德曼 Gary Oldman8 }) V3 h. U) l1 W* W
! A! h( d+ d+ j2 v0 j" }. i8 W7 i
     基里安·墨菲 Cillian Murphy
, X6 l. ?  P% t+ F% U+ j1 ^, j1 o# H9 u# |' x
     汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson% r3 n- h& j) |. i# u0 s) @

: Q9 Z+ J& @& b2 l& U     摩根·弗里曼 Morgan Freeman2 k: \! {% {2 S! K6 j$ [1 A

# W4 t+ m9 k: s( z2 A$ B/ |  S     渡边谦 Ken Watanabe: j0 f+ E2 v2 E$ ^$ [, v

6 C! O& R+ c% _) y2 Q( P- Q' i7 t! q
3 o' C  J! A0 y4 P# {
◎简 介
0 ^2 K% [9 P. X$ ~- `" W; f7 h: V7 ]9 |! M' k$ P7 C0 d
3 Y, Z3 w+ W: M. O/ B5 I, }& R
 布鲁斯 韦恩(克里斯汀·贝尔 Christian Bale 饰)童年亲眼目睹了父母在高谭市街头被歹徒枪杀,韦恩充满怒火。在继承了父亲亿万家产后,韦恩开始环游世界,希望凭自己的力量复仇和打击犯罪!
+ X: i* E8 G' B. Z5 b  Z
7 d, n3 t& l; Z, G' \( y( | 韦恩为了了解罪犯的心理,在亚洲他亲自体现了犯罪的感觉,最后被捕入狱。他在狱中遇到了武艺高强的杜卡,杜卡传授了韦恩高强的武艺和坚韧的意志力。韦恩很快被神秘的影忍者盟看上,忍者大师一直想邀他加入。
& s/ u: r% |1 L$ c; G3 Q% x4 e- K! ?( H) j
 韦恩不久发现影忍者盟对自己的家乡高谭市另有企图,他毅然回到了故乡。韦恩在自己的庄园发现了一个地下室,从此他多了一个身份—蝙蝠侠。蝙蝠侠开始了对抗笼罩在高谭市的黑暗。# p' o1 D1 z! j, a# f
) @1 ]3 X. M0 `: D( m
2 X6 m( n! K- g5 M1 i9 @" u
    Batman.Begins.2005.BluRay.DTS.1080p.x264-CHD
) F' P( b) P' @5 ?. k4 q; \
) q1 M+ U5 h1 a' m) u  n% C7 g
6 ?7 E# [: ]% M$ b; q1 b' V2 L    RELEASE DATE....: 11/12/20099 i, K# D* K0 p3 N( b) M. m9 f# h/ ]
7 P3 g, w9 w& W& u, Y
    THEATRE DATE....: 2005
) G6 y# M3 Y2 p6 I, K2 I0 t( `  M( b" B. l6 K
    iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0372784/( U$ P0 ^6 z- P
' x% ~0 K- n2 i5 X- w# ]* ]
    iMDB RATiNG.....: 8.3/10   243,195 votes
! H5 p% e6 C2 k) p9 O4 d' _* M( c9 d8 c4 \
    GENRE...........: Action/Crime/Drama
# T  B" X2 Q9 R$ h6 S
5 [1 ~- r2 ?$ z- |1 W. J2 h    SOURCE TYPE.....: Blu-Ray vc-1 1080P: ?9 J( m8 w& @0 L+ D( v8 s! Q

' G. p  X" \1 n  w0 o$ C' U7 _    ViDEO BiTRATE...: x264 2PASS @ 10169 Kbps
- W; l3 Z. @' j, U0 A& w# J* L3 l' v# p( o# d& w# M/ R5 k
    FRAME RATE......: 23.976 fps
" w3 J# Q( _/ I1 j+ n8 K5 o4 T3 k( S; Q' b- x2 q" a3 J
    AUDiO 1.........: ENG DTS-5.1ch 1536k(From TrueHD5.1)
9 K0 v! a" b: x) K( s9 N5 e+ O( g
4 m5 Z, G1 e. S0 q  J    AUDiO 2.........: Mandarin DD5.1 448K
: S/ v, U, ~1 s. r3 c! U& s. W7 S4 B
2 g0 Y: ~+ F& E0 L    RUNTiME.........: 02:20:02 (h:m:s)
1 ~: V7 v& J# Q+ k3 H: o% b, x! A7 y7 b5 L' W: I$ p
    ASPECT RATiO....: 2.395: 1
* v& u2 \4 N! v5 Y( R& ~6 R# K; U4 I/ f3 ^' l
    RESOLUTiON......: 1916 X 800) y- L: S7 P, l, h' Q

0 A* w( E, H: ?2 P    SUBTiTLES.......: Chinese ; U7 \$ O* K! o

5 U( K/ Q# b7 r) k0 C# m    FilE SiZE.......: 11.8G& V' A* n/ _6 M. m* c  y& ^8 v

' b5 h0 s; P, _8 X    RECODE RiPPER...: chp@CHD
  |0 ~7 A) X7 L/ j: ]8 O! G# q5 u. L  |- e8 `2 N
8 G$ x' n1 \, l3 [: \/ M  ~
  _, k# ^+ ^. I2 m
◎片 名  The Dark Knight: S( }- d7 t. E
  [# E5 H; R8 x' a' V
◎译 名  蝙蝠侠前传2:黑暗骑士/黑暗骑士(台)/蝙蝠侠-黑夜之神(港)6 t+ s; I" z3 ~! w- i6 ^7 I9 s! d
* S$ b6 ?" Y& y3 D
◎年 代  2008
5 D  b* S! b& U4 t. T, Y& D# K3 [0 S+ U9 W) t; {: d0 P/ f( F7 Y
◎国 家  美国/英国' H8 Z% g* b9 G, U4 }0 ?6 v

. Z1 d  N7 w- F: C◎类 型  动作/科幻/惊悚/犯罪
0 y% A$ K. l% G' f' L( X
. }3 L8 T0 K9 t+ c8 l) r◎语 言  英语/汉语普通话
* B5 ^  G8 v+ h
. `; q# i- o% P+ K9 v+ L◎iMDB评分  9.0/10 (1,432,853 votes)Top 250 #45 \, {5 b; b% N2 {/ S/ V
( p, w/ D( `! P7 F. s) G) f
◎iMDB链接  http://www.imdb.com/title/tt0468569/7 B/ P3 j( M0 K# z* M, W) P
. n1 o- d+ A- P1 k! F/ J) O$ e3 X- q
◎导 演  克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan8 E1 Z& s1 m8 n- p

8 G( T9 L" j) _, {) i2 Z◎主 演  克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale
5 F5 c: t0 y1 V; M, c+ j/ C+ W4 F$ ]
     希斯·莱杰 Heath Ledger9 h  R5 x7 f# w" A7 p3 I2 m" r
5 ?, ]. e! Y8 J4 t: C# n" G+ ?
     艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart
- Q/ d: a0 N8 H2 E4 o0 p6 k9 D
" Z4 X- D1 x: M" Q9 V/ e     迈克尔·凯恩 Michael Caine/ L! P, |  S3 K0 [
+ m# [) ]/ a4 {, w
     玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal
2 i! V$ K" B2 m; h- h( ^" c7 @
! S0 @0 n+ ~1 X% B3 P     加里·奥德曼 Gary Oldman: @, i7 C: w' [9 ]

  q2 d9 q+ x4 V$ x, R+ H4 d     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
# Y, u" E5 A. H2 D) E7 y# H* e1 B$ Y1 s2 Q4 r
     基里安·墨菲 Cillian Murphy
' E$ y+ f! H3 F
; C2 s/ ~8 D0 x5 X" i) J! h     黄经汉 Chin Han" K/ R4 s0 D& w; f3 v1 Z* _7 k& x

! V! ]/ W) ~1 D  K     陈冠希 Edison Chen( y  y3 O! J. T, Q* s

& [* f, c  A% j     内斯特·卡博内尔 Nestor Carbonell
) ~' ?+ [% g7 h# w7 e; ?5 h- {9 e9 s. u" q2 T( J. N4 P2 j; I& \
     埃里克·罗伯茨 Eric Roberts
: {: |( C( n; L" Y8 U
* a; K9 |* l2 ]0 n! f5 _/ J* \     威廉·菲德内尔 William Fichtner
; P) v9 Y' {( ]7 a9 k6 |7 |0 [5 u  m
) Y+ y0 j2 v: |2 T6 {4 b
9 ?* ~+ Q) }+ p
9 c0 a' r, `/ B( L% j  y( i; _◎简 介* B4 Z+ X! h- B6 P% G4 ?, ~

$ S2 B4 R& F$ {$ z8 _$ K, J4 L8 }2 M) v6 p0 l% Y
 从亲眼目睹父母被人杀死的阴影中走出来的“蝙蝠侠”,经历了成长之后,已经不再是那个桀骜不的孤单英雄了。在警官吉姆·戈登和检查官哈维·登特的通力帮助下,“蝙蝠侠”无后顾之忧地继续满世界的奔波,与日益增长起来的犯罪威胁做着永无休止的争斗,而他所在的高谭市,也是进展最为明显的地方,犯罪率以一种惊人的速度持续下降着,毕竟对方是能够上天入地的“蝙蝠侠”,不借两个胆子谁还敢造次呢?不过像高谭这种科技与污秽并存的城市,平静是不可能维持太久的,果不其然,新一轮的混乱很快就席卷了整个城市,人们再一被被恐慌所笼罩着,而声称愿意为这一切负责的,自然就是所有混乱的源头以及支配者--“小丑”了。 " n2 }% D4 Z# P3 k, m
$ }6 F: J3 ], a! z
 先不管“小丑”掀起一个又一个犯罪的狂潮的最终目的为何,他的企图都是邪恶的,所作所为更是早就危害到了高谭市民的正常生活……其中自然包括了“蝙蝠侠”身边几个非常重要的人,而他需要做的,就是将这股新的危机全部亲自用手捏得粉碎。然而在面对着这个有史以来最具针对性、最恶毒的对手时,“蝙蝠侠”却不得不从他的地下军械库里搬出每一件能够用得上的高科技武器,还得时刻纠结着为他曾经信仰的一切寻找答案。
5 `( Y: {# G1 A5 W8 H: I
9 I& h2 q8 W/ g0 V  t8 y1 v2 U1 V. I
    The.Dark.Knight.2008.BluRay.DTS.1080p.x264-CHD+ m8 o1 y0 c+ e$ I; ~% G

, `7 o7 f7 b" C+ I. R, K7 O) M3 u+ b* }- |0 s
    RELEASE DATE....: 10/15/2009; T- s2 {# G' N! K, i- s

0 a. M9 p5 m8 S& p) z; z( H    THEATRE DATE....: 20085 c( W" \6 k5 f3 ~; L

! [: R2 `5 `  \    iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt0468569/ ( r* r: a" ^. K2 X
% s" h" M( f# ~
    iMDB RATiNG.....: 8.9/10   397,358 votes: C% ]# ]) d# t2 J# W

. L. h/ A% y2 K+ G2 e    GENRE...........: Action/Crime/Drama
/ A: E, {  X8 ?& {1 Q, S3 f6 G$ M" p* J7 i2 g
    SOURCE TYPE.....: Blu-Ray VC-1 1080P
$ M% `! j' ^2 K4 B+ L) h) a, J" ?
    ViDEO BiTRATE...: x264 crf=18 @ 11225 Kbps
) T. x, ?# r2 t, Y+ _7 o$ z2 l
( u, h: [4 a. N# Y5 I9 N$ |2 ]    FRAME RATE......: 23.976 fps 8 Y9 G; H% i* N% g" z

" I  l1 J; `9 Y+ [# ], J* ^  T0 l9 @    AUDiO 1.........: ENG DTS-5.1ch 1536k(From TrueHD5.1)$ E5 \. g: S' I0 ?/ l9 \1 Z. {
' o6 }4 s( b2 E0 J6 ?3 i. Q2 q
    RUNTiME.........: 02:32:13 (h:m:s)( x, p. r! O( h  Q# K: E) p
6 g1 D5 w% Y  ~, q2 B9 b9 {7 _  f
    ASPECT RATiO....: 1.778: 1  W0 ], K1 l, q
! e- ~# U1 ^8 r( a7 x* |
    RESOLUTiON......: 1920 X 1080
4 _6 D& ^+ Q- @8 `) a6 {7 H: K; j" _' y
    SUBTiTLES.......: Chinese
" U: J5 C4 i* t+ ^+ \
4 U  B* P! b0 j  ~4 z0 y    FilE SiZE.......: 13.5G* g3 e6 k9 N' N; [
( j6 E' n+ W0 A2 _, ]+ c/ h! X
    RECODE RiPPER...: chp@CHD; @+ Q( B+ A* A! P& H. z$ j

. T6 C- \2 e: h6 N3 e
2 E# Q1 n7 ?/ l% w
% H7 K0 o" m) `2 A  _4 ^◎片 名  The Dark Knight Rises
2 F9 \! z; i+ U5 \* d$ V, z# ?) [8 V" b. X) P$ j
◎译 名  蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起/黑暗骑士:黎明升起(台)/蝙蝠侠-夜神起义(港)
$ w2 s2 x" W( M* q) J7 ?) y0 L
7 j- x. Q) _/ E◎年 代  2012
. l- }7 ]; B- }7 W; {+ C  Z2 n
$ l! V2 v4 E+ }$ I; @◎国 家  美国/英国
0 s! h, F! F' Z) {6 O( F2 J, d: m7 x. Z5 h
◎类 型  动作/科幻/惊悚/犯罪1 m/ X3 S/ h' v; W6 e2 z5 H7 O0 Z

) Z# J" t% A6 G) ~: s9 a◎语 言  英语
! q7 `8 ^# r" H: H  S4 h8 }4 Q: S
◎iMDB评分  8.5/10 (967,794 votes)Top 250 #61
; K) D4 u, _0 I# h. x
$ \) ~- _) e/ }7 H  [7 N◎iMDB链接  http://www.imdb.com/title/tt1345836/
3 P/ R8 q9 ~+ Y( T+ @3 g9 K! }# w! W1 z9 c
◎导 演  克里斯托弗·诺兰 Christopher Nolan
: J: }' ]3 _0 }& N) O  R- Y  a- @8 \4 }# R
◎主 演  克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale8 N6 q' V, c+ h" t/ y0 M$ {6 F

- }- i, D$ c; H  h+ x1 ]     汤姆·哈迪 Tom Hardy$ o& s* ~8 [' e  |7 Y

3 o3 j2 H6 c% Z) e1 M3 ]  ^4 t" u     安妮·海瑟薇 Anne Hathaway0 ]0 e) Y% i% h  `# P+ |* T
# E* v4 o- L2 O* @6 r6 m3 w
     约瑟夫·高登-莱维特 Joseph Gordon-Levitt: J5 o: b0 s" Y5 ]. K0 N

" p$ w* c8 Y! g4 _  o/ _     玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard
7 e1 K* t4 p6 H% c$ ^# A3 u+ W# A/ m! U* E
     加里·奥德曼 Gary Oldman- j  t/ S' V' R8 i

' [" c& d0 w5 c  L# V1 P6 b6 X     迈克尔·凯恩 Michael Caine
6 J( t; }/ ]2 L5 _7 A) n8 V# d6 Y! {! R; J  E2 e
     摩根·弗里曼 Morgan Freeman
* w* e1 G7 j5 R& J3 }/ X2 q# ?
' \/ R7 r3 @+ Q. U$ @/ i4 m     朱诺·坦普尔 Juno Temple
. ~/ u6 Q4 M+ t! h
  }; O, {& Q& {. _# D     乔什·平茨 Josh Pence7 F  z2 u1 m1 P& D  B3 v2 x
: ~; B" u  E1 r/ z% x% ^
     丹尼尔·逊亚塔 Daniel Sunjata
, M! A( b. K( N4 K6 X; J0 \; V8 n
     内斯特·卡博内尔 Nestor Carbonell
. q. L7 a" ]9 }# S" e
4 T" R# j4 C1 y$ i* I* w  k     连姆·尼森 Liam Neeson
8 x& }) C/ [* F/ H/ \- Z3 A" M# |2 S0 f8 g! i; l% |- l
     乔什·斯图沃特 Josh Stewart" v1 U2 A8 u# w6 Q$ N# W+ L
( l4 Y! Y+ y4 S- ?/ v' m9 t

( s$ m0 i  ]( p$ q) n. e5 f
7 k9 X) ~4 m$ H! U◎简 介' {( G  q- \2 x, p

3 h& L9 V! H6 Z) P# e! }" B* l& F, ]$ _8 X# Q" d
 检察官哈维·登特(艾伦·艾克哈特 Aaron Eckhart 饰)死后的八年间,哥谭市在戈登警长(加里·奥德曼 Gary Oldman 饰)的努力下有效地遏制了犯罪活动。而蝙蝠侠布鲁斯·韦恩(克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰)因为背负谋杀登特的罪名,被 警方通缉,在哥谭市销声匿迹。然而,这看似平静的状态被恐怖分子贝恩(汤姆·哈迪 Tom Hardy 饰)的出现打破,他利用猫女(安妮·海瑟薇 Anne Hathaway 饰)偷取布鲁斯的指纹,致使韦恩集团面临破财,布鲁斯被赶出董事会。为了保证韦恩集团投资的能源项目不被坏人利用制造核弹,布鲁斯帮助米兰达(玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard 饰)成为董事会主席。贝恩接下来一连串精密设计的计划将哥谭市陷入孤绝之境,毁灭之日指日可待。布鲁斯只能再次肩负起拯救哥谭的重任,然而至亲的管家阿福辞职离开、猫女的背叛、贝恩的凶残手段,爱人米拉达的真实面目露出,都让他拯救哥谭的行动变得不可能…… $ T  i8 ~# N, d9 e  o) v% I

% A, E" C6 I7 T( y
- `. Q% p4 n& O# K) m9 c5 s1 ]1 n8 X    The.Dark.Knight.Rises.2012.BluRay.1080p.DTS.x264-CHD$ E( X0 R8 p8 o0 h. W

6 q) @0 U& X3 j4 ~( T$ ^4 ~
7 n. b$ i( ^5 ~* j* T0 b; I" b    RELEASE DATE....: 11/18/2012. X( I, G9 U% }+ G4 X9 v# c
$ M, s% [6 ?. T  o. w5 W* |- ]$ _
    THEATRE DATE....: 2012( z( d0 R! x% B5 c* ?+ y

, d; W- P# U. `" ]0 q. Y, Q# x    iMDB URL........: http://www.imdb.com/title/tt1345836 ! G4 U$ W) C; l( N6 `
5 S& T0 j& k" v$ O7 z5 ^9 x
    iMDB RATiNG.....: 8.8/10 (425,189 votes) IMDb Top250 #30: [- p* z7 R% F; {" ]' ^; R( U
$ |) w0 q* [. O( {4 J6 D
    GENRE...........: Action, Crime, Drama
  H* r( D: w$ |4 {6 x
; w* ~7 n& ?# d, ?, i! c    SOURCE..........: The Dark Knight Rises 2012 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits
, F3 ~9 P7 O& u0 N& T) Q* A8 u/ r
5 Q3 E: Q( s5 }* p" |6 z    ViDEO BiTRATE...: x264 @ 12233 Kbps. w* S# y9 }' m& O' ]& g" k/ ^
6 ^) h! p( ^& l) H4 I
    FRAME RATE......: 23.976 fps
; I5 n2 `7 F# s9 Q8 ^
- M4 G: f; j$ c# l6 r2 a    AUDiO 1 BiTRATE.: ENG DTS-COREE 5.1CH @ 1536 kbps
2 \" R3 d, `  m0 f- s; }0 o' w! I
7 F2 g3 q( @8 D+ A* F    RUNTiME ........: 02:44:33 (h:m:s)) W' m. \8 ~" {4 [( _
4 S4 G: d; b  J$ j. }/ f5 n
    ASPECT RATiO....: 1.778: 11 ?, L( K8 \) K9 Q

. k. _( o0 t3 I    RESOLUTiON......: 1920 X 10800 V6 P6 K1 Z+ c. X2 B6 |! ]  G

; z( `" G1 A6 x; r4 b7 h    SUBTiTLES.......: N/A 2 e- y* W8 s. V, j

% _# r; F, `! k7 K    FilE SiZE.......: 15.8G4 d' A7 P. B! b
, i% B" s9 a/ n
    Encoder.........: chp@CHD
! ^" F1 ^! b9 D5 F7 ^8 ?: Q* P" A1 g" h7 M* A& `0 [6 e( ]

, R& Y/ C3 W" y5 u# p, y* X. R    x264 [info]: frame I:2504  Avg QP:12.33  size:246649
, \$ }6 x0 K5 X7 ^; K/ a
$ J) \: S' s) X1 _+ c. e+ a, ^/ m" N1 S  X+ y    x264 [info]: frame P:56757 Avg QP:14.73  size:115268
# p# M/ R: H( T% i( S; i0 [8 C  k
    x264 [info]: frame B:177452 Avg QP:17.06  size: 44699" q9 b3 ?! \) i: i  y4 u" x. u3 N
# f' }$ a( Y3 J
4 ^2 |2 x+ c0 P
下载地址:
" R1 ?& x5 b+ p$ B
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 D, g. d! |2 m
* I. R% a) v: r) u0 i. e6 G# \: H

; N0 l3 l  T+ W* F

该用户从未签到

发表于 2016-2-23 22:27:09 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-3-1 21:27:51 | 显示全部楼层
HAHAHAHAHA
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 18

该用户今日未签到

发表于 2016-3-4 09:36:24 | 显示全部楼层
~~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1

该用户今日未签到

发表于 2016-3-17 15:05:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1

该用户今日未签到

发表于 2016-3-26 17:16:21 | 显示全部楼层
黑喜欢黑暗骑士
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-4-1 22:06:47 | 显示全部楼层
謝謝分享~~9 D4 Q; L" q* T7 z" k1 h
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 17

今日第149个签到

发表于 2016-4-6 20:40:25 | 显示全部楼层
前二部实在佩服,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-4-17 13:46:36 | 显示全部楼层
sffeeeeeeeeeeeeeeeeefsdsdgeeedsadsgg
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1

该用户今日未签到

发表于 2016-4-23 22:17:43 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2016-4-26 20:37:23 | 显示全部楼层
好看点回家时别的地方吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 219

今日第87个签到

发表于 2016-4-27 11:39:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

WZQ1397为您推荐上一条 /1 下一条


QQ|网站地图|小黑屋|手机版|Archiver|证书|1080P电影网高清下载-2016高清720P,1080P电影下载-1080pdy.com ( 上海琦技信息(社会团体)

GMT+8, 2017-1-19 22:57 , Processed in 0.184514 second(s), 38 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表